Do you need to Buy antivirus software

Do you need to Buy antivirus software